Žádost – právo dotknutej osoby

Jste klientem Consumer Finance Holding Česká republika, a.s.?

Není možné vykonat identifikaci osoby

Prosím uveďte, co požadujete

Prosím popište vlastními slovy co nejpřesněji, kopii jakých osobních údajů požadujete (např. kopii úvěrové smlouvy, výpis transakcí na účtu ku kreditní karte, kopii dokladů, které jste naši společnosti poskytli a pod.).
Prosím popište co nejpřesnější osobní údaje, které žádáte vymazat a důvod, např. že žádáte o výmaz z důvodu, že
  1. odvoláváte souhlas, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu,
  2. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jinak zpracovány,
  3. namítáte vůči zpracování, které naše společnost nebo třetí strana považuje za nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů,
  4. osobní údaje jsou zpracovány nezákonně,
  5. osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému správce podléhá,
  6. osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Prosím popište co nejpřesněji, jakých osobních údajů se tato žádost týká:
Prosím uveďte důvod, na základě kterého žádáte o omezení zpracování
  1. namítáte správnost osobních údajů (během období umožňujícího naše společnost ověřit správnost osobních údajů nebudou osobní údaje zpracovávány
  2. zpracování považujete za nezákonné a namísto vymazání osobních údajů žádáte o omezení jejich využití
  3. naše společnost již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků (údaje nebudou po určenou dobu z informačních systémů vymazány)
  4. namítáte vůči zpracování, které naše společnost nebo třetí strana považuje za nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů, a to až do ověření, zda oprávněné zájmy na straně správce převažují nad oprávněnými zájmy dotčené osoby.
Prosím popište vlastními slovy co nejpřesněji, kopii jakých osobních údajů požadujete (např. kopii úvěrové smlouvy, výpis transakcí z kreditní karty, kopii dokladů, které jste naši společnosti poskytli apod.).
Prosím uveďte identifikační údaje a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) správce, kterému mají být údaje přeneseny
Uveďte způsob, jakým mají být osobní údaje přeneseny (webové rozhraní, DVD nosič)
Napište prosím, vůči jakému zpracovávání osobních údajů vznášíte své námitky (např. zpracování pro účely přímého marketingu, zpracování osobních údajů, které naše společnost nebo třetí strana považuje za nezbytné
Prosím popište vlastními slovy, vůči jakému automatizovanému zpracování vznášíte své námitky
Prosím napište vlastními slovy, jaké osobní údaje žádáte opravit nebo doplnit. V případě potřeby můžete být požádáni, abyste prokázali odůvodněnost opravy a k doplnění příslušných dokladů.

Osobní údaje

+ 420

Adresa trvalého bydliště a doručovací adresa

Doručovací adresa